4 mar 2009

Medidas informáticas

 • Byte B = 8 bits
 • Kilobyte kB = 1024 Bytes
 • Megabyte MB = 1024 kB
 • Gigabyte GB = 1024 MB
 • Terabyte TB = 1024 GB
 • Petabyte PB = 1024 TB
 • Exabyte EB = 1024 PB
 • Zettabyte ZB = 1024 EB
 • Yottabyte YB = 1024 ZB
 • Brontobyte BB = 1024 YB
 • Geopbyte GeB = 1024 BB

0 comentarios: